របៀប ភ្ជាប់គម្រោង

My Simcard
Smart
Smart ប្រចាំសប្តាហ៏
1$/ សប្តាហ៍ Internet = 8Gb
តេក្នុងប្រពន្ធ័ = 60 នាទី
ផ្ញើរសារ ក្នុងប្រពន្ធ័ = 60 សារ
របៀបភ្ជាប់ *1710*100*1# My Simcard
1.5$ / សប្តាហ៍ Internet = 15Gb
តេក្នុងប្រពន្ធ័ = 100 នាទី
ផ្ញើរសារ ក្នុងប្រពន្ធ័ = 100 សារ
របៀបភ្ជាប់ *1710*150*1# My Simcard
Smart ប្រចាំខែ
6$ / ខែ Internet = 60Gb
តេក្នុងប្រពន្ធ័ = 150 នាទី
ផ្ញើរសារ ក្នុងប្រពន្ធ័ = 150 សារ
របៀបភ្ជាប់ *1710*600*1# My Simcard
10$ / ខែ Internet = 100Gb
តេក្នុងប្រពន្ធ័ = 200 នាទី
តេក្រៅប្រពន្ធ័ = 10 នាទី
ផ្ញើរសារ ក្នុងប្រពន្ធ័ = 200 សារ
របៀបភ្ជាប់ *1710*1000*1# My Simcard
Cellcard
Cellcard ប្រចាំសប្តាហ៏
1$/ សប្តាហ៍ Internet = 8Gb
តេក្នុងប្រពន្ធ័ = 60 នាទី
ផ្ញើរសារ ក្នុងប្រពន្ធ័ = 60 សារ
របៀបភ្ជាប់ *1615*100# My Simcard
1.5$ / សប្តាហ៍ Internet = 15Gb
តេក្នុងប្រពន្ធ័ = 100 នាទី
ផ្ញើរសារ ក្នុងប្រពន្ធ័ = 100 សារ
របៀបភ្ជាប់ *1615*150# My Simcard
Cellcard ប្រចាំខែ
4$ / ខែ Internet = 25Gb
តេក្នុងប្រពន្ធ័ = 2500 នាទី
ផ្ញើរសារ ក្នុងប្រពន្ធ័ = 2500 សារ
របៀបភ្ជាប់ *1615*400# ( 28 ថ្ងៃ)
6$ / ខែ Internet = 50Gb
តេក្នុងប្រពន្ធ័ = 5000 នាទី
ផ្ញើរសារ ក្នុងប្រពន្ធ័ = 5000 សារ
របៀបភ្ជាប់ *1615*600# My Simcard
Metfone
Metfone ប្រចាំសប្តាហ៏
1$/ សប្តាហ៍ Internet = 8Gb
តេក្នុងប្រពន្ធ័ = 60 នាទី
ផ្ញើរសារ ក្នុងប្រពន្ធ័ = 60 សារ
របៀបភ្ជាប់ *1535*8# My Simcard
1.5$ / សប្តាហ៍ Internet = 15Gb
តេក្នុងប្រពន្ធ័ = 100 នាទី
ផ្ញើរសារ ក្នុងប្រពន្ធ័ = 100 សារ
របៀបភ្ជាប់ *1535*15# My Simcard
Metfone ប្រចាំខែ
4$ / ខែ Internet = 25Gb
តេក្នុងប្រពន្ធ័ = 2500 នាទី
ផ្ញើរសារ ក្នុងប្រពន្ធ័ = 2500 សារ
របៀបភ្ជាប់ *1535*5# My Simcard
6$ / ខែ Internet = 50Gb
តេក្នុងប្រពន្ធ័ = 5000 នាទី
ផ្ញើរសារ ក្នុងប្រពន្ធ័ = 5000 សារ
របៀបភ្ជាប់ *1535*6# My Simcard